MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

 

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

 

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

MEDICINTEKNIKDAGARNA 2024

Göteborg 8–10 oktober 2024

Innovativ medicinteknik - verktyget för omställning av vård och omsorg

Abstracts

Abstractinlämningen är öppen, deadline 26 april – DEADLINE FÖRLÄNGD TILL 17 MAJ!  Klicka på länken nedan för att skicka in ett abstract:

Submit Abstract

Instruktioner:

 • Språket måste vara svenska eller engelska.
 • Abstracttexten får innehålla högst 300 ord.
 • Längden på ditt abstract inklusive titel, författare, tillhörighet och max en bild måste passa på en A4-sida, använd Förhandsgranska-knappen i systemet.
 • Figur/tabell: Se till att bilden/tabellen har hög upplösning och att all text är läsbar utan att behöva zooma in. Om du önskar bildtext, var god inkludera detta i slutet av abstracttexten.
 • Det är författarens ansvar att lämna in ett komplett och korrekt abstract.
 • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras som skrivna av författaren.
 • All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att informationen når medförfattarna.

För Vetenskapsspåret  Abstract ska innehålla syfte med studien, hur studien gjordes, vilka resultat som kom fram och vilka slutsatser som kunde dras. En muntlig presentation förväntas ta ca 15 minuter, varav 2-5 minuter utgör tid för frågor.

 För MT-ingenjör och MT-sektor spåren – Abstractet för dessa spår kan ha en fritext format och behöver inte följa det vetenskapliga formatet. En muntlig presentation förväntas ta ca 15 minuter, varav 2-5 minuter utgör tid för frågor.

Abstract Instructions: 

 • The language must be Swedish or English. 
 • The abstract text must contain a maximum of 300 words. 
 • The length of the abstract including title, author, affiliation, and a maximum of one image must fit on one A4 page, use the Preview button in the system. 
 • Ensure that the image/table has a high resolution and make sure that all the text is readable without zooming in. The figure text should be included at the end of the abstract text. 
 • It is the author’s responsibility to submit a complete and accurate abstract. 
 • Any errors in spelling, grammar or scientific facts will be published as written by the author. 
 • All correspondence regarding the abstract takes place with the corresponding author who is responsible for information reaching the co-authors. 

For the Science track – The abstract should contain the purpose of the study, how it was carried out, the main results and the conclusions drawn. An oral presentation is expected to take about 15 minutes, of which 2-5 minutes is time for questions.

For the MT-engineer and MT-sector tracks – The abstract may have a free format and does not need to follow the scientific outline mentioned above. An oral presentation is expected to take about 15 minutes, of which 2-5 minutes is time for questions.

The abstract may have a free format and does not need to follow the scientific outline mentioned above.

Kategorier:

Svenska  Engelska 

3D-printing 

AI, maskininlärning & Big Data 

Bioelektronik & sensorer 

Biomaterial, vävnadsteknik & organ på chip 

Biomekanik 

Diagnostik- & beslutsstödsystem 

Digitalisering & informatik 

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik 

Optik-, ultraljuds- & mikrovågslösningar 

Medicinsk bild & bildbehandling 

Modellering & simulering 

Avancerad sjukvård i hemmet

Innovation & translationell medicinteknik 

Medicinteknisk utbildning 

Egentillverkade & specialanpassade medicintekniska produkter  

Säkerhet, standarder & regulatoriska frågor 

Service, support & livscykelhantering 

Organisation, processer och arbetssätt 

Upphandling & implementering 

Vård, monitorering och behandling på distans 

Övrigt (avsändaren kan skriva ämnet) 

3D printing 

AI, machine learning & Big Data 

Bioelectronics & sensors 

Biomaterials, tissue engineering & organs on chip 

Biomechanics 

Diagnostic & decision support systems 

Digitalization & informatics 

In-vitro diagnostic medical devices 

Optics, ultrasound & microwave solutions 

Medical imaging & image processing  

Modelling & simulation 

 Advanced healthcare at home 

Innovation & translational biomedical engineering  

Biomedical engineering education 

In-house & custom-made medical devices  

Safety, security, standards & regulatory affairs 

Service, support & life cycle management 

Organization, processes and working methods 

Procurement & implementation 

Care, monitoring and treatment at distance 

Other (submitter can define topic) 

 

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet
Annette Lövefors Daun
Ordförande organisationskommittén
E-post: annette.lovefors.daun@vgregion.se

Henrik Mindedal
Ordförande programkommittén
E-post: henrik.mindedal@chalmersindustriteknik.se
 
Vid frågor om anmälan
Reed & Mackay (Resia Kongress har bytt namn till Reed & Mackay)
E-post: medicinteknikdagarna@reedmackay.com
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tisdag - torsdag kl. 9.00 - 12.00)
 
Abstractsupport
Invajo: abstracts+mtd2024@invajo.com